Administración de Bases de Datos / Database Administration

Todos os contidos desta materia foron trasladados ao servizo do Moodle da UDC

Todos los contenidos de esta materia han sido trasladados al servizo del Moodle de la UDC

All the contents of this subject have been migrated to the UDC Moodle service