Bases de Datos 3 - 2013/2014

Obxectivos

 1. Coñecer modelos de bases de datos que superan carencias do modelo relacional: orientado a obxectos, activo e distribuido, e novos modelos e tendencias (NoSQL, Big Data).
 2. Familiarizarse coas técnicas de integración de información e de recuperación en web.
 3. Entender a necesidade do deseño físico e coñecer técnicas e ferramentas para un bo deseño.
 4. Familiarizarse cos sistemas de información xeográfica.

Temario

Teoría

 1. Bases de Datos Orientadas a Obxectos
 2. Bases de Datos Activas
 3. Distribución e Federación de Bases de Datos
  1. BD Distribuidas
  2. BD Federadas
 4. As BDs e a Web
  1. Bases de Datos e XML
  2. Web semántica
 5. NoSQL
  1. Almacéns de datos NoSQL.
  2. Big Data.
 6. Sistemas de Información Xeográfica
 7. Deseño Físico e axuste de Bases de Datos

Prácticas

 1. Oracle PL/SQL
 2. Triggers en Oracle
 3. Sistemas de Información Xeográfica
 • A entregar polo alumnado:
  • Práctica 1: PL/SQL e triggers
  • Práctica 2: Sistemas de Información Xeográfica

Avaliación

 • Nas convocatorias de xuño e setembro, o exame escrito representa un 85% da nota, e as prácticas un 15%.
 • Na convocatoria de decembro, o exame escrito representa o 100% da nota.

Guía docente

Bibliografía

Básica

 • Connolly, T. e Begg, C.. Sistemas de bases de datos. Pearson. 4ª ed. 2005.
 • Elmasri, R.A. e Navathe, S.B.. Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos. Pearson. 5ª ed. 2007.
 • Luaces, M.R.. A Generic Architecture For Geographic Information Systems. Universidade da Coruña (Tese de Doutoramento). 2004.
 • Rigaux, P., Scholl, M. e Voisard, A.. Spatial Databases: With Application To GIS. Academic Press. 2002.
 • Worboys, M.. GIS: A computing perspective. Taylor & Francis. 2ª ed. 1995.

Complementaria

 • Baeza-Yates, R. e Ribeiro-Neto, B.. Modern Information Retrieval. Addison-Wesley. 1999.
 • Gulutzan, P. e Pelzer, T.. SQL-99 complete, really. An example-based reference manual of the new standard . R&D Books. 1999.
 • Laurini, R. e Thompson, D.. Fundamentals Of Spatial Information Systems. Academic Press. 1999.
 • Longley, P.M., Goodchild, M.F., Maguire, D.J. e Rhind, D.W.. Geographic Information Systems And Science. John Willey & sons. 2001.
 • Manolopoulos, Y., Papadopoulos, A. e Vassilakopoulos, M.. Spatial Databases. Technologies, Techniques and Trends. Idea Group. 2005.
 • Melton, J. e Simon, A.R.. SQL:1999 - Understanding Relational Language Components. Morgan Kauffman Publishers. 2002.
 • Ramakrishnan, R. e Gehrke, J.. Sistemas de Gestión de Bases de Datos. McGraw-Hill. 3ª ed. 2007.
 • Sadalage, P. e Fowler, M.. NoSQL distilled. A brief guide to the emerging world of polyglot persistence. Addison-Wesley. 2013.
 • Shekhar, S. e Chawla, S.. Spatial Databases. A Tour. Pearson. 2003.
 • Silberschatz, A., Korth, H. e Sudarshan, S.. Fundamentos de Bases de Datos. McGraw-Hill. 2006.
 • Taboada González, J.A. e Cotos Yáñez, J.M. (eds). Sistemas de Información Medioambiental. Netbiblo. 2005.
 • Ullman, J.D.. Database and Knowledge-Base Systems. Computer Science Press. Volumen 1. 1988-89.
 • Ullman, J.D. e Widow, J.. Introducción a los sistemas de bases de datos. Pearson (Prentice Hall). 1999.
 • Witten, I.H., Moffat, A. e Bell, T.C.. Managing Gigabytes: Compressing and Indexing Documents and Images. Morgan Kaufmann Publishers. 1999.