Bases de Datos Documentais
Grao en Información e Documentación
Curso 2013/2014

Obxectivos

 1. Adquirir coñecementos básicos sobre o deseño, construcción e uso de bases de datos en xeral, e de bases de datos documentais en particular.
 2. Iniciar ao alumnado no uso linguaxes estándar de consulta de bases de datos, facendo especial énfase nas extensións destas linguaxes destinadas á recuperación de textos.
 3. Introducir ao alumnado nas técnicas de recuperación de textos nas que se basean estas linguaxes.
 4. Introducir ao alumnado nas novas ferramentas e tecnoloxías para o deseño e uso de bases de datos documentais non convencionais facendo énfase nas tecnoloxías relacionadas ca Web, tomando como referencia o caso da linguaxe XML.

Temario

Teoría

 1. Introducción
  1. Concepto de Base de Datos
  2. Sistemas Xestores de Bases de Datos
  3. Modelos de Datos
  4. As Bases de Datos Documentais
 2. Deseño de Bases de Datos
  1. Problemas de malos deseños
  2. O proceso global de deseño
  3. O modelo Entidade-Relación
  4. O modelo Relacional
  5. Linguaxes de consulta: SQL
 3. Recuperación de Información
  1. Conceptos básicos
  2. Técnicas de Recuperación de Textos
  3. Extensións de SQL
  4. Recuperación de información en Web
 4. Marcado de documentos. XML
  1. Introducción
  2. Sintaxe
  3. DTD e XML Esquemas
  4. CSS e XSLT

Prácticas

 • A entregar polo alumnado:
  • Deseño e implementación dunha base de datos documental
  • Marcado dun documento en XML

Avaliación

 • Exame escrito, que representa o 40% da nota final.
 • Práctica obrigatoria que representa o 40% da notal final.
 • Prácticas durante o curso que representan o 10% da notal final.
 • Asistencia a clase que representa o 10% da notal final.
 • Para aprobar a asignatura é obligatorio superar o exame escrito e mais a práctica (obter dous puntos dos catro que hai en cada parte).

Bibliografía

 • Silberschatz, Abraham; Korth, Henry F.; Sudarshan , S. (2002) Fundamentos de bases de datos (4ª ed.). McGraw-Hill
 • Elmasri, Ramez ; Navathe, Shamkant B. (2002). Fundamentos de sistemas de bases de datos (3ª ed.). Addison-Wesley
 • Baeza-Yates, Ricardo; Frakes, William B. (eds.) (1992). Information retrieval: data structures & algorithms. Prentice Hall
 • Baeza-Yates, Ricardo; Ribeiro-Neto, Berthier (1999). Modern information retrieval. Addison-Wesley
 • Marchal, Benoît (2001). XML con ejemplos. Pearson Educación