Bases de Datos Documentais - Licenciatura en Documentación - Curso 2013/2014

Prácticas na aula

As prácticas na aula permiten aplicar os conceptos aprendidos na teoría. Non se avalían.

Material dispoñible:

Práctica obligatoria

O obxectivo da práctica de bases de datos documentais é aprender a realizar o proceso completo de deseño dunha base de datos

Esta práctica otorga o 50% da nota final e ten que ser aprobada para superar a asignatura

Material dispoñible: