Informática de Xestión Sociolaboral - Mestrado en Xestión e Dirección Laboral - Curso 2010/2011

Obxectivos

 1. Adquirir coñecementos avanzados sobre a utilización de ferramentas ofimáticas aplicadas á xestión sociolaboral.
 2. Introducir ao alumnado nas ferramentas informáticas de xestión de proxectos sociolaborais.
 3. Coñecer programas informáticos específicos de xestión laboral (nóminas, selección de persoal, contrat@, sistema RED).
 4. Adquirir os coñecementos que permitan a utilización de Internet para a xestión sociolaboral.

Temario

 1. Ferramentas ofimáticas aplicadas á xestión sociolaboral
 2. Xestión de proxectos sociolaborais
 3. Ferramentas informáticas de xestión sociolaboral
 4. Utilización de Internet na xestión sociolaboral

Avaliación

 • No caso da avaliación continua:
  • Asistencia a clase, que representa o 10% da nota final.
  • Práctica de Excel que representa o 25% da notal final.
  • Práctica de Access que representa o 25% da notal final.
  • Práctica de ferramentas de xestión sociolaboral que representa o 20% da notal final.
  • Práctica sobre utilización de Internet que representa o 20% da notal final.
 • No caso da avaliación mediante proba final:
  • Proxecto práctico sobre os coñecementos da materia que representa o 50% da nota final.
  • Exame escrito que representa o 50% da notal final.
  • É necesario obter como mínimo o 25% da nota da práctica e o 25% da nota do exame para aprobar.

Bibliografía

Dado o caracter esencialmente práctico desta asignatura, a bibliografía estará composta polos manuais das ferramentas informáticas descritas.